KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun” veya “KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Rize Tropikal Ürünler Canlı Hayvan Tar. Gıda Elektronik Eşyalar Bilgisayar Hizm. İnş. Nak. Ban. İç ve Dış Tic. LTD. ŞTİ(“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.rizetropikal.com/kisisel-verilerin-korunmasi/  ’da yer alan Rize Tropikal Ürünler Canlı Hayvan Tar. Gıda Elektronik Eşyalar Bilgisayar Hizm. İnş. Nak. Ban. İç ve Dış Tic. LTD. ŞTİÇalışan/Çalışan Adayı/ Müstahsil Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

a) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Rize Tropikal Organik Ürünler Şirketi çalışanlarına/çalışan adaylarına veya müstahsillere ait kişisel verilerin Rize Tropikal Organik Ürünler İnsan Kaynakları süreçleri kapsamında 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. Şirketimizin gerçek kişi çalışanı/çalışan adayı veya müstahsili olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

Aydınlatma Metni ile Şirketimiz tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

b) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi kapsamında, [___], tedarikçilerimize ve ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

c) Kişisel Verinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından şikayet, talep ve önerilerinizin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla internet sitemiz üzerinden elektronik ortamda ile 6698 sayılı Kanun’un 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  •  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  •  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, adresinden ulaşabileceğiniz Rize Tropikal Ürünler Canlı Hayvan Tar. Gıda Elektronik Eşyalar Bilgisayar Hizm. İnş. Nak. Ban. İç ve Dış Tic. LTD. ŞTİ Veri Sahibi Başvuru Formu’nu https://www.rizetropikal.com/wp-content/uploads/2022/01/Veri-Sahibi-Basvuru-Formu.pdf  doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.